“Traktuj swojego psiego przyjaciela należycie i z szacunkiem, a on odwdzięczy się Tobie bezgraniczną miłością i zaufaniem”

MAGDALENA GÓRSKA

Regulamin ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego dla psów Likedog
(„Regulamin, marzec 2015”)

1. Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady, zakres i warunku uczestnictwa osób zainteresowanych („Klienci”) szkoleniem swojego psa („Szkolenie”) w Ośrodku Szkoleniowo-Rehabilitacyjnym dla Psów LikeDog („Ośrodek”) prowadzonym przez Magdalenę Górską („Behawiorysta”).

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz zawarcie odpowiedniej umowy z Behawiorystą.

 

3. Szkolenia prowadzone przez Behawiorystę odbywają się w miejscach i czasie określonym przez Behawiorystę z Klientem, przy użyciu sposobów i narzędzi określonych przez Behawiorystę, i które to sposoby i narzędzia Behawiorysta uzna za konieczne w stosunku do psa Klienta.

 

4. Klient w trakcie prowadzonego Szkolenia zobowiązany jest do podporządkowania poleceniom Behawiorysty i postępowaniu według zasad określonych przez Behawiorystę.

 

5. Behawiorysta ma prawo do przerwania Szkolenia w przypadku używania przez Klienta bezcelowych, awersyjnych bodźców wobec psa Klienta lub w przypadku odmówienia przez Klienta ustalonego przez Behawiorystę postępowania wobec tego psa.

 

6. Szkolenie odbywa się w sesjach szkoleniowych („Konsultacje”).

 

7. Każdorazowy czas trwania Konsultacji ustalany jest przez Behawiorystę na podstawie oceny zachowania, zaangażowania i zmęczenia psa Klienta.

 

8. Podczas jednego dnia Szkolenia Behawiorysta może przeprowadzić do kilku Konsultacji oddzielonych przerwami przeznaczonymi na odpoczynek psa Klienta.

 

9. Ilość Konsultacji w Szkoleniu będzie ustalana przez Behawiorystę na podstawie zachowania i postępów psa Klienta w Szkoleniu.

 

10. W ramach Szkolenia Klient zobowiązywany jest do:

a. posiadania i przedstawienia Behawioryście książeczki zdrowia psa z wpisanymi aktualnymi szczepieniami oraz przebytymi chorobami;

b. sprawowania odpowiedniej opieki nad psem Klienta i zapewnienia bezpieczeństwa osobom trzecim, w tym do posiadania sprawnej smyczy lub lonży, a także kagańca, w przypadku psów agresywnych;

c. wchodzenia na teren ośrodka szkoleniowego wraz z psem będącym na smyczy lub lonży tylko i wyłącznie pod opieką Behawiorysty lub innej wskazanej przez Behawiorystę osoby;

d. bieżącego sprzątania po psie Klienta oraz zachowania czystości na terenie ośrodka szkoleniowego – wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do zachowania czystości, w tym worki na odchody, Klient zapewnia we własnym zakresie;

e. zapewnienia psu Klienta smakołyków;

f. każdorazowego informowania Behawiorysty, z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, o swojej nieobecności na Szkoleniu w Ośrodku lub innym miejscu wyznaczonym przez Behawiorystę;

g. natychmiastowego zgłaszania Behawioryście wszelkich ran i urazów psa Klienta oraz swoich;

h. ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone przez psa Klienta;

i. osobistego uczestniczenia w Szkoleniu bez udziału osób trzecich – każdorazowe uczestniczenie w Szkoleniu osób trzecich musi odbywać się za zgodą Behawiorysty;

j. uiszczenia opłaty za Szkolenie.

 

11. Behawiorysta nie ponosi odpowiedzialności za podejście Klienta do psa oraz za decyzje Klienta podejmowane wobec niego dotyczące postępowania z problemem i realizację programu Szkolenia ustalonego wspólnie z Behawiorystą.

 

12. Behawiorysta nie ponosi odpowiedzialności za psa Klienta i jego zachowanie.

 

13. Behawiorysta nie ponosi odpowiedzialności za reakcję innych zwierząt powstałej w wyniku agresji psa Klienta, w tym ewentualnego pogryzienia psa Klienta przez inne zwierzę, w tym zwierzę którym Behawiorysta posługuje się w takcie Szkolenia psa Klienta.

 

14. Behawiorysta nie będzie ponosił odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trzecich w związku z zachowaniem psa Klienta w trakcie Szkolenia oraz innych osób uczestniczących w Szkoleniu, w tym dzieci i innych osób przyprowadzonych przez Klienta na Szkolenie, nawet za zgodą Behawiorysty.

 

15. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Ośrodka.

 

16. Regulamin może ulec zmianie, która wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Ośrodka.